ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 29/11/2012

ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

Θέμα: Διευκρινίσεις για την παραλαβή λογαριασμών φαρμακείων

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ οι  Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού  από 1/12/12 αναλαμβάνουν την παραλαβή των λογαριασμών των Ιδιωτικών Φαρμακείων.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

1) Ο φάκελος υποβολής θα περιέχει:
– Τα δύο πακέτα συνταγών ( χειρόγραφα & ηλεκτρονικά εκτελεσμένων)
– Το ένα από τα δύο αντίγραφα συγκεντρωτικής κατάστασης
– Ένα φωτοαντίγραφο του τιμολογίου προς τον ΕΟΠΥΥ
– Μικρότερο φάκελο με τις συνταγές του ΤΕΑΠΑΣΑ (αν υπάρχει)

Κλείνει ο Φάκελος

2) Εκτός  φακέλου υποβολής θα υπάρχουν 2 επιμέρους πακέτα

Α «Πακέτο»
– Την πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση
– Το πρωτότυπο τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΠΥ με τα στοιχεία σωστά  συμπληρωμένα:
ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39 – Μαρούσι 15123, ΑΦΜ 997478553 – ΔΟΥ  Αμαρουσίου

Β «Πακέτο»
– Αίτηση του φαρμακοποιού που περιλαμβάνει και την απαιτούμενη δήλωσή του (υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης)
– Το δεύτερο αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης
– Ένα φωτοαντίγραφο τιμολογίου προς τον ΕΟΠΥΥ
– Την απόδειξη φορολογικής ενημερότητας
– Την απόδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας
Οι λογαριασμοί δεν θα παραλαμβάνονται εάν δεν τηρηθούν τα ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

——————————————————————————————————————————————————————————-

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Η υποβολή των συνταγών γίνεται μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του μήνα.Οι συνταγές χωρίζονται σε 2 λευκούς πλαστικούς φακέλους του ΕΟΠΥΥ.

Ο 1ος λευκός πλαστικός φάκελος περιέχει:

1.Ηλεκτρονικές συνταγές των φαρμάκων

2.Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής ΚΜΕΣ

3.Φωτοτυπία τιμολογίου φαρμάκων.

4.Φωτοτυπία λογαριασμού ΕΟΠΥΥ φαρμάκων (συγκεντρωτική κατάσταση φαρμάκων).

Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του λευκού πλαστικού φακέλου,τον αριθμό τιμολογίου φαρμάκων,τον αριθμό των συνταγών και το αιτούμενο πόσο.

Ο 2ος λευκός πλαστικός φάκελος περιέχει:

Τρεις υποφακέλους (κίτρινους Α4).

1.Συνταγές εμβολίων+φωτοτυπία τιμολογίου εμβολίων+φωτοτυπία λογαριασμού ΕΟΠΥΥ εμβολίων.

2.Συνταγές αναλωσίμων+φωτοτυπία τιμολογίου αναλωσίμων+φωτοτυπία αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής αναλωσίμων.

3.Χειρόγραφες συνταγές ή ηλεκτρονικές συνταγές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα.

Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του λευκού πλαστικού φακέλου,αριθμό τιμολογίων,αριθμό των συνταγών και τα αιτούμενα ποσά (εμβολίων+αναλωσίμων).

Εκτός των λευκών πλαστικών φακέλων του ΕΟΠΥΥ:

1.Αίτηση φαρμακείου.

2.Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

3.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

4.Συνοδευτικό σημείωμα υποβολής ΚΜΕΣ+υποδείγματα τιμολογίων

5.Πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων+φωτοτυπία τιμολογίου φαρμάκων

6.Κατάσταση ΕΟΠΥΥ φαρμάκων+φωτοτυπία κατάστασης ΕΟΠΥΥ φαρμάκων

7.Πρωτότυπο τιμολόγιο εμβολίων+φωτοτυπία τιμολογίου εμβολίων

8.Κατάσταση ΕΟΠΥΥ εμβολίων+φωτοτυπία κατάστασης ΕΟΠΥΥ εμβολίων

9.Πρωτότυπο τιμολόγιο αναλωσίμων+φωτοτυπία τιμολογίου αναλωσίμων

10.Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής αναλωσίμων+φωτοτυπία αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής αναλωσίμων

ΟΛΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

————————————————————————————————————————————————————–

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015)

ΘΕΜΑ: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ»
ΣΧΕΤΙΚΑ : 1.Το με Αρ.Πρωτ. : Οικ.38425/31/10/2014
2.Το με Αρ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Π60/33/Οικ.41793/26-11-2014
3.Το με Αρ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Π60/37/Οικ.45126/23-12-2014
4.Το με Αρ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Π60/3/Οικ. 2283/23-01-2015
Έγγραφα του ΕΟΠΥΥ
Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την διαδικασία υποβολής λογαριασμού φαρμακείων,
πρέπει να υποβληθούν μέσα στις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα τα κάτωθι παραστατικά:
Οι συνταγές χωρίζονται σε 2 λευκούς πλαστικούς φακέλους του ΕΟΠΥΥ.

Α’ λευκός πλαστικός φάκελος περιέχει:

1. Ηλεκτρονικές συνταγές των φαρμάκων, εμβολίων, των ορών και των παραγώγων
αίματος, των συνταγών που αφορούν τους δικαιούχους του ν.4270/2014 ανασφαλίστους, αλλά και των χειρόγραφων συνταγών ή ηλεκτρονικών που εκτελέστηκαν χειρόγραφα.
2. Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (Σ.Σ.Υ)
3. Φωτοτυπία Τιμολόγιου Φαρμάκων
4. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (Σ.Κ.Π) Φαρμάκων.
5. Φωτοτυπία τιμολογίου συνταγών που αφορούν τους δικαιούχους του ν.4270/2014 ανασφαλίστους .
6. Είτε σε ξεχωριστή συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής (Σ.Κ.Π) , είτε σε ενιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (Σ.Κ.Π), με εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων που αφορούν δικαιούχους του ν.4270/2014 ανασφαλίστους ,στην οποία ήδη συμπεριλαμβάνονται τα εμβόλια, οι οροί και τα παράγωγα αίματος εάν το μηχανογραφικό πρόγραμμα το επιτρέπει.

Όλα τα παραπάνω τοποθετούνται μέσα στο φάκελο υποβολής.
Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του λευκού πλαστικού φακέλου, ο αριθμός τιμολογίου φαρμάκων, ο αριθμός των συνταγών και το αιτούμενο ποσό.

ΟΛΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Β’ λευκός πλαστικός φάκελος περιέχει:

1.Συνταγές αναλωσίμων υλικών
2.Φωτοτυπία τιμολογίου αναλωσίμων υλικών
3.Ηλεκτρονική υποβολή αναλωσίμων υλικών.

Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του λευκού πλαστικού φακέλου, ο αριθμός τιμολογίου, ο αριθμός των συνταγών και το αιτούμενο ποσό .

ΟΛΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Εκτός του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΔΡΑΜΑΣ
1. Αίτηση- Δήλωση φαρμακείου
2. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας
3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
4. Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής(Σ.Σ.Υ)
5. Φωτοτυπία Τιμολογίου Φαρμάκων
6. Φωτοτυπία Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής(Σ.Κ.Π) Φαρμάκων
7. Φωτοτυπία τιμολογίου Συνταγών που αφορούν τους δικαιούχους του ν.4270/2014 ανασφαλίστους
8. Είτε σε ξεχωριστή Συγκεντρωτική κατάσταση Πληρωμής (Σ.Κ.Π), είτε σε ενιαία Συγκεντρωτική κατάσταση Πληρωμής (Σ.Κ.Π) με εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων, που αφορούν δικαιούχους του ν.4270/2014 ανασφαλίστους στην οποία ήδη συμπεριλαμβάνονται τα εμβόλια, οι οροί και τα παράγωγα αίματος εάν το μηχανογραφικό πρόγραμμα το επιτρέπει.
9. Φωτοτυπία Τιμολογίου Αναλωσίμων Υλικών
10. Φωτοτυπία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αναλωσίμων Υλικών
11. Υποδείγματα, Φαρμάκων, Συνταγών που αφορούν τους δικαιούχους του ν.4270/2014 ανασφαλίστους , Αναλωσίμων Υλικών.

Εκτός του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ:
ΚΜΕΣ.ΕΟΠΥΥ

1. Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (Σ.Σ.Υ)
2. Πρωτότυπο Τιμολόγιο φαρμάκων
3. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (Σ.Κ.Π) φαρμάκων.
4. Πρωτότυπο Τιμολόγιο συνταγών που αφορούν τους δικαιούχους του ν.4270/2014 ανασφαλίστους
5.Είτε σε ξεχωριστή Συγκεντρωτική κατάσταση Πληρωμής (Σ.Κ.Π) , είτε σε ενιαία Συγκεντρωτική κατάσταση Πληρωμής (Σ.Κ.Π) με εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων, που αφορούν τους δικαιούχους του ν.4270/2014 ανασφαλίστους στην οποία ήδη συμπεριλαμβάνονται τα εμβόλια, οι οροί και τα παράγωγα αίματος εάν το μηχανογραφικό πρόγραμμα το επιτρέπει.
6.Πρωτότυπο Τιμολόγιο Αναλωσίμων
7. Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλωσίμων

ΟΛΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ .

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία
Ο Προϊστάμενος
Αμπατζόγλου Λάζαρος


ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)

ΘΕΜΑ: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ»

 ΣΧΕΤΙΚΑ : 1.Το με Αρ.Πρωτ. : Οικ.38425/31/10/2014

2.Το με Αρ.Πρωτ.:  ΔΒ4Γ/Π60/33/Οικ.41793/26-11-2014

3.Το με Αρ.Πρωτ.:  ΔΒ4Γ/Π60/37/Οικ.45126/23-12-2014

 1. Το με Αρ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Π60/3/Οικ.2283/23-12-2014
 2. Το με Αρ.Πρωτ.: ΔΒ4B/Π60/2/Οικ.2244/18-01-2017
 3. Το με Αρ.Πρωτ.:  ΔΒ4B/Γ32/2-31-01-2017

Έγγραφα του ΕΟΠΥΥ

Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την διαδικασία υποβολής λογαριασμού φαρμακείων,

πρέπει να υποβληθούν μέσα στις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα τα κάτωθι παραστατικά:

Οι συνταγές χωρίζονται σε 2 λευκούς πλαστικούς φακέλους του ΕΟΠΥΥ.

 

          Α’ λευκός πλαστικός φάκελος περιέχει:

 

 1. Ηλεκτρονικές συνταγές των φαρμάκων, εμβολίων, των ορών και των παραγώγων

αίματος, αλλά και των συνταγών που αφορούν τους δικαιούχους του ν.4270/2014 ανασφάλιστους, τους ευρωπαίους ασφαλισμένους, αλλά και των χειρόγραφων συνταγών ή ηλεκτρονικών που εκτελέστηκαν χειρόγραφα.

 1. Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (Σ.Σ.Υ)
 2. Φωτοτυπία Τιμολογίου Φαρμάκων
 3.   Φωτοτυπία τιμολογίου συνταγών  που αφορούν τους ευρωπαίους ασφαλισμένους
 4. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (Σ.Κ.Π) Φαρμάκων.

   

Όλα τα παραπάνω τοποθετούνται μέσα στο φάκελο υποβολής.

Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του λευκού πλαστικού φακέλου, ο αριθμός τιμολογίου φαρμάκων, ο αριθμός των συνταγών και το αιτούμενο ποσό.

 

ΟΛΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Β’ λευκός πλαστικός φάκελος περιέχει:

 

              

 

1.Συνταγές ευρωπαίων ασφαλισμένων

2.Φωτοτυπία τιμολογίου Ευρωπαίων ασφαλισμένων

 

Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του λευκού πλαστικού φακέλου, ο αριθμός τιμολογίου, ο αριθμός των συνταγών και το αιτούμενο ποσό .

 

ΟΛΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

 

Εκτός του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΕΟΠΥΥ ΔΡΑΜΑΣ

 1. Αίτηση- Δήλωση φαρμακείου
 2. Βεβαίωση Φορολογικής  Ενημερότητας
 3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής  Ενημερότητας
 4. Συνοδευτικό Σημείωμα  Υποβολής(Σ.Σ.Υ)
 5. Φωτοτυπία Τιμολογίου Φαρμάκων
 6. Φωτοτυπία τιμολογίου Συνταγών που αφορούν τους ευρωπαίους ασφαλισμένους
 7. Φωτοτυπία Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής(Σ.Κ.Π) Φαρμάκων

 

ΟΛΑ   ΝΑ    ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ  ΣΦΡΑΓΙΔΑ .

 

 

Εκτός του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ:

ΚΜΕΣ   ΕΟΠΥΥ

 

 1. Συνοδευτικό Σημείωμα  Υποβολής(Σ.Σ.Υ)
 2. Πρωτότυπο Τιμολόγιο Φαρμάκων
 3. Πρωτότυπο Τιμολόγιο συνταγών που αφορούν τους ευρωπαίους ασφαλισμένους
 4. Συγκεντρωτική Κατάσταση πληρωμής ( Σ.Κ.Π.) φαρμάκων

 

ΟΛΑ   ΝΑ    ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ  ΣΦΡΑΓΙΔΑ .

 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

                                                                                                Ο Προϊστάμενος

 

 

                                                                                           Αμπατζόγλου Λάζαρος

Ένα Σχόλιο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: